DE EN EN (Google)

Diese Version benötigt keinen neuen Index-Aufbau

Version 5.111.0

Veröffentlicht am 18.01.2023

Webfrontend

Neu

Verbessert

Behoben

Server

Neu

Behoben

Prüfsummen

Hier die Prüfsummen unserer Docker-Images (neueste Version):

docker.easydb.de/pf/chrome:5.111.0     sha256:ef7e8117c83253351f51a408ef0707a306db5779a5f3bfeca7fd63b6abb4aac7
docker.easydb.de/pf/eas:5.111.0      sha256:2f9396e47c51545f3ba0b05b3addf9ff866b1c218cd2d7e255c1dc3ecefcca0f
docker.easydb.de/pf/elasticsearch:5.111.0 sha256:59959716bbe807afe86fb0c58d46599c87d77aaa130b0a489b064b1156cfdab8
docker.easydb.de/pf/fylr:5.111.0      sha256:2b471ace6ae7df7f79e76c32f841aa9eaba090da70ae187124905b0e3ddaf2da
docker.easydb.de/pf/postgresql-11:5.111.0 sha256:ae69be481c062daf7dfb37578ff006b0ba8ef9a3c56dfdff4984711ce3c59b16
docker.easydb.de/pf/postgresql-14:5.111.0 sha256:ca05b4ee6affd68d680fbbed9c7a28368eb26ec5b637d814cd52a17d9c9885c6
docker.easydb.de/pf/server-base:5.111.0  sha256:38959b7a70ce0a62e91a8dd3ae068f8d6aa4d7d82f4723675804933afcdbcc2b
docker.easydb.de/pf/webfrontend:5.111.0  sha256:5702c41510feb83b81231858ba404a6dc062f3c867095c97419d214fd94e55e8