DE EN EN (Google)

Diese Version benötigt keinen neuen Index-Aufbau

Version 5.101.0

Veröffentlicht am 08.06.2022

Webfrontend

Neu

Verbessert

Behoben

Server

Verbessert

Behoben

Prüfsummen

Hier die Prüfsummen unserer Docker-Images (neueste Version):

docker.easydb.de/pf/chrome        sha256:8b0849bbb05834e0b273caf2d345f3635b7b61c74bc571960a5b70e5042ff869
docker.easydb.de/pf/eas         sha256:1d78dbffc7ed68195799320876b86bb005840cc5c4ba99db9c05a95572d76c9b
docker.easydb.de/pf/elasticsearch    sha256:cfd775500615b26d4285fee1ff1914a85b51b4c54ed65972f92576cf212f66f0
docker.easydb.de/pf/fylr         sha256:9e92b063deb5b4b44258eb669392fe6f4165e55e6fc4fad312037e72d04af8aa
docker.easydb.de/pf/postgresql-11    sha256:3b7fedc8dfa5fb4238005d7e859ec1e0b13173854b8a84490b2b9d0f20e60494
docker.easydb.de/pf/postgresql-14    sha256:14671871594cb6a62e506852ee3339e93d02c808918ee860f602f675d251c53d
docker.easydb.de/pf/server-base     sha256:1d6ad542d8eed44a3f1868ea5a4db01e52777957871d789e022c79a488f1c004
docker.easydb.de/pf/webfrontend     sha256:025b38c8f2292e791bcac6052b45c45c54eaf6a1ddea8c1cd47b9bbb6a7085c7