DE EN EN (Google)

Diese Version benötigt keinen neuen Index-Aufbau

Version 5.116.0

Veröffentlicht am 10.05.2023

Webfrontend

Verbessert

Behoben

Server

Neu

Verbessert

Behoben

Prüfsummen

Hier die Prüfsummen unserer Docker-Images (neueste Version):

docker.easydb.de/pf/chrome:5.116.0     sha256:9b292c2407f3540c65bd7cf2662a4f3041050f5ba0cc185ce06b8b8ed0fe6505
docker.easydb.de/pf/eas:5.116.0      sha256:cf200ee1e48fa1748490287f74f42df76872f9ecaced3e4ee2902dcf6b3fe6c2
docker.easydb.de/pf/elasticsearch:5.116.0 sha256:a0035a635c38d61f0241cd9de6bbe2d4cbf0f4d072acf19041a77b8b1e67874a
docker.easydb.de/pf/fylr:5.116.0      sha256:a79ecc20278fb3ebd217e9231c409e9be4592b456c342eb21059f55521516336
docker.easydb.de/pf/postgresql-14:5.116.0 sha256:c5a6b41852aeec745bc2c945f282bd092988390a44d277e53e16c6a6d4bc2668
docker.easydb.de/pf/server-base:5.116.0  sha256:1a160b4c8fbe4ad26fb48a328d9589e9f4bbd139629946dc1463eb78a678dbd5
docker.easydb.de/pf/webfrontend:5.116.0  sha256:aefd5bae6bbfc7bc409c2682cefa9eeead354eeeb9133b81ed78907711d7cf69