DE EN EN (Google)

Diese Version benötigt keinen neuen Index-Aufbau

Version 5.131.0

Veröffentlicht am 10.04.2024

Webfrontend

Neu

Verbessert

Behoben

Server

Verbessert

Behoben

Prüfsummen

Hier die Prüfsummen unserer Docker-Images (neueste Version):

docker.easydb.de/pf/chrome:5.131.0     sha256:c4c775d6986e532ec47076206c2d14d55e159bfe6014535fac1ccbe6a43d2963
docker.easydb.de/pf/eas:5.131.0      sha256:d2b08de3d9a65b7adfedd30ff4624c3cf7c3798144d59670fb554545fffb759c
docker.easydb.de/pf/elasticsearch:5.131.0 sha256:7274934dd0a1f827d3427f1305915ccdf7e5d84b5b647df60183f9e60747171e
docker.easydb.de/pf/fylr:5.131.0      sha256:1a18e12b4181a457bb1072f08a97a8029cb99afd04484a9109ab8f9eca3c1751
docker.easydb.de/pf/postgresql-14:5.131.0 sha256:eac1d8c752478c05aba4f599c42f42be48990df69c278d74456c1992a77a77da
docker.easydb.de/pf/server-base:5.131.0  sha256:0dafc1a150bc4493896d6d44b9334bae4172f16c959fdf39260d4246645cd702
docker.easydb.de/pf/webfrontend:5.131.0  sha256:a726e01fee390da4052033bd90caa819228337951c6fe56d40b71d9dfbe76e32