DE EN EN (Google)

Diese Version benötigt keinen neuen Index-Aufbau

Version 5.112.2

Veröffentlicht am 15.02.2023

Webfrontend

Behoben

Version 5.112.1

Veröffentlicht am 13.02.2023

Webfrontend

Behoben

Version 5.112.0

Veröffentlicht am 08.02.2023

Webfrontend

Neu

Verbessert

Behoben

Server

Neu

Verbessert

Behoben

Prüfsummen

Hier die Prüfsummen unserer Docker-Images (neueste Version):

docker.easydb.de/pf/chrome:5.112.0     sha256:bc43f3e689458a0fd4f91d7ad7a828da76c586d8a7fb0d63b08b74bd07a133b5
docker.easydb.de/pf/eas:5.112.0      sha256:8a93a759ef2ad04ceb1821080a38855d7de95a90d5dad5c91537604fa4e530e3
docker.easydb.de/pf/elasticsearch:5.112.0 sha256:f5d982e8a5463ac58e9c03f0aa107cf3588dea33f5bfc2c7d52bd127f853d215
docker.easydb.de/pf/fylr:5.112.0      sha256:cdc2d2352c63b590c095668c92100c595e806be101c4f3afce842bbc67260bf1
docker.easydb.de/pf/postgresql-11:5.112.0 sha256:90025affc266723073046d5d0ffa9d856095034cb9476a2d01eacfcd87bd923b
docker.easydb.de/pf/postgresql-14:5.112.0 sha256:253c5a26cbf18729933d1fe357b93fd5180181f11fb0b70cf4c992f11b9412f7
docker.easydb.de/pf/server-base:5.112.2  sha256:8f437f386c59312d73a665e3366b352d2a98151fdf79bb95fba725b6db6a677b
docker.easydb.de/pf/webfrontend:5.112.2  sha256:3e38feaa999a0467548ca44e61762962cee0bdafef4a22356818f393ed69e135