DE EN EN (Google)

Diese Version benötigt keinen neuen Index-Aufbau

Version 5.114.1

Veröffentlicht am 06.04.2023

Webfrontend

Behoben

Version 5.114.0

Veröffentlicht am 22.03.2023

Webfrontend

Verbessert

Behoben

Server

Verbessert

Prüfsummen

Hier die Prüfsummen unserer Docker-Images (neueste Version):

docker.easydb.de/pf/chrome:5.114.0     sha256:72a179dc663bdc40f04aa0806f843b969e2964aa562354eb9bf1d4b175d285cc
docker.easydb.de/pf/eas:5.114.0      sha256:d08967f091e9271754be3bb8375b945dab43a499ffdad84fde72f7a49aafa63d
docker.easydb.de/pf/elasticsearch:5.114.0 sha256:2ac0c307bc4a03300ee0c149cae11872efa99d9a55816db952dfc965b0dd93d2
docker.easydb.de/pf/fylr:5.114.0      sha256:7497b710c403f8a2caf578becff863aa5c92eab8bad67ec394b9de0d4f23feb9
docker.easydb.de/pf/postgresql-11:5.114.0 sha256:ae079511532c3957af64c424da309655c978820a870a75cc46130b376a93f2c8
docker.easydb.de/pf/postgresql-14:5.114.0 sha256:35ac0f1df3612e3d883c56c04f74581fd74fbac6204e8c1ee7396e283142e4dc
docker.easydb.de/pf/server-base:5.114.1  sha256:c9ae71046ea1117f38ee728624e99e9b8ca63c4017bb4b098f1f5347f8695b61
docker.easydb.de/pf/webfrontend:5.114.1  sha256:22e7917591c2a67cd6451ecffc460a4af9d1b1eb8196c9c2b4d215ef9d2a3d67