DE EN EN (Google)

Diese Version benötigt keinen neuen Index-Aufbau

Version 5.125.0

Veröffentlicht am 22.11.2023

Webfrontend

Neu

Verbessert

Behoben

Server

Behoben

Prüfsummen

Hier die Prüfsummen unserer Docker-Images (neueste Version):

docker.easydb.de/pf/chrome:5.125.0     sha256:c9edf7be3cf068ce9558344ab6efdc7d9e6f65647cdfa99832b309909348c225
docker.easydb.de/pf/eas:5.125.0      sha256:108dd4864af5cfd32f5dee4ffef044f1363bd8db208a0782de7ab8e9dc4a1ce3
docker.easydb.de/pf/elasticsearch:5.125.0 sha256:f34eb6e02820efbf9db5a175d080a200a536307349f4a6a411cefcc79b7a1b08
docker.easydb.de/pf/fylr:5.125.0      sha256:0576800ac4b9f8fcd69a627d87ed34252e03ba3851e9eda24d22bf2aab158df3
docker.easydb.de/pf/postgresql-14:5.125.0 sha256:b7f6984ce0ae1ae85bfa5af2063086a4308a9ec119ddb988d646432442f31dfd
docker.easydb.de/pf/server-base:5.125.0  sha256:59b1e9df7b1abcbbf5bf2c33934c4026791c27cdfe20ec5d276e450b053cc015
docker.easydb.de/pf/webfrontend:5.125.0  sha256:7f95b7ba14c5e9881b2fd56ec630798c8de52897273ebf2feb196ff75f7f71e6