DE EN EN (Google)

Diese Version benötigt keinen neuen Index-Aufbau

Version 5.118.0

Veröffentlicht am 22.06.2023

Webfrontend

Verbessert

Behoben

Server

Behoben

Prüfsummen

Hier die Prüfsummen unserer Docker-Images (neueste Version):

docker.easydb.de/pf/chrome:5.118.0     sha256:9d30fa74fe6a6a1ad9d0f36e84e4489093d04a37b341c4fe8f98f96969ba054a
docker.easydb.de/pf/eas:5.118.0      sha256:ffef84b28e04fb77f9935fa9d0cada573a250954021aa5acaeda58270aee82d0
docker.easydb.de/pf/elasticsearch:5.118.0 sha256:78f15e8aa21be1be55145969d37613849ce3d6aa5724efa08ce2a5f9b6c02b35
docker.easydb.de/pf/fylr:5.118.0      sha256:f731980cbdb55ef4f24e3902753dd8ad7735b53b921943fb8c1f6b3eb8e4dc5b
docker.easydb.de/pf/postgresql-14:5.118.0 sha256:41aefdf99d296cfa189215fa3ff1fc60e1073091d8bfba0fa156a54ce42d14df
docker.easydb.de/pf/server-base:5.118.0  sha256:c9b4010e0eb9d7547f492aa51f1d5d16f7c8bf1e7a8df3ceb53ee548184080dd
docker.easydb.de/pf/webfrontend:5.118.0  sha256:38406c5d4e631754cda84c4fb710b09d4b67f50ca9f4c09f05a55ceb08e846ef