DE EN EN (Google)

Diese Version benötigt keinen neuen Index-Aufbau

Version 5.132.0

Veröffentlicht am 08.05.2024

Webfrontend

Neu

Verbessert

Behoben

Server

Neu

Verbessert

Behoben

Prüfsummen

Hier die Prüfsummen unserer Docker-Images (neueste Version):

docker.easydb.de/pf/chrome:5.132.0     sha256:1537535c5ede2af6e1f561bdd79b1823a7aab99b22fd0504156409f9efacb143
docker.easydb.de/pf/eas:5.132.0      sha256:34578c980a2849d34a5ac20470a449c5e689f2c634e07eec6f3f53f397d4b64f
docker.easydb.de/pf/elasticsearch:5.132.0 sha256:400b32419d215f35bba940106d50c62af7798b389185a867fbf6d5c38a5763ba
docker.easydb.de/pf/fylr:5.132.0      sha256:29b905bbad6a49c7995d9297d29a99e092d509d23fa622b67d60ea24458f112f
docker.easydb.de/pf/postgresql-14:5.132.0 sha256:78359080406dd9db32d787ec595c1017127f26f1cee1298ae1836893450106a0
docker.easydb.de/pf/server-base:5.132.0  sha256:c7551a3010b19ea711c11b404ec49e33157c614337f2ffd8b322644d960b69e1
docker.easydb.de/pf/webfrontend:5.132.0  sha256:22abcb50a43143859d72bbb8639b94d806121deeda0426fd8582d8b82ce03e1d